Phần mềm HRM là gì? Thế nào là một phần mềm HRM hiệu quả?

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var nameField = document.querySelector('input[name="your-name"]'); var emailField = document.querySelector('input[name="your-email"]'); var phoneField = document.querySelector('input[name="your-phone"]'); var companyField = document.querySelector('input[name="your-company"]'); function showError(input, message) { var errorElement = input.nextElementSibling; if (!errorElement || !errorElement.classList.contains('error-message')) { errorElement = document.createElement('div'); errorElement.className = 'error-message'; input.parentNode.insertBefore(errorElement, input.nextSibling); } errorElement.textContent = message; } function clearError(input) { var errorElement = input.nextElementSibling; if (errorElement && errorElement.classList.contains('error-message')) { errorElement.textContent = ''; } } function preventCopyPaste(event) { event.preventDefault(); showError(event.target, 'Copy, paste, và cut không được phép thực hiện.'); } function addValidation(input, pattern, errorMessage) { input.addEventListener('keypress', function(event) { var char = String.fromCharCode(event.which); if (!pattern.test(char)) { event.preventDefault(); showError(input, errorMessage); } else { clearError(input); } }); input.addEventListener('input', function(event) { var value = event.target.value; if (!pattern.test(value)) { event.target.value = value.replace(new RegExp(pattern.source.replace(/^[\^|\$]/g, ''), 'g'), ''); showError(event.target, errorMessage); } else { clearError(event.target); } }); input.addEventListener('paste', preventCopyPaste); input.addEventListener('copy', preventCopyPaste); input.addEventListener('cut', preventCopyPaste); } if (nameField) { addValidation(nameField, /^[\p{L}\s]*$/u, 'Vui lòng chỉ nhập các chữ cái từ a-z.'); } if (emailField) { addValidation(emailField, /^[a-zA-Z0-9@.]*$/, 'Email chỉ được chứa chữ cái, số, dấu chấm và ký tự @.'); } if (phoneField) { addValidation(phoneField, /^[0-9]*$/, 'Số điện thoại chỉ được chứa chữ số.'); } if (companyField) { addValidation(companyField, /^[a-zA-Z0-9\s]*$/, 'Tên công ty chỉ được chứa chữ cái, số và khoảng trắng.'); } });