Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

Kiểm toán tái cấu trúc

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ kiểm toán tái cấu trúc cho khách hàng doanh nghiệp để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát tốt rủi ro, tối ưu hóa vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

DỊCH VỤ

 • Dịch vụ tái cấu trúc vốn tài chính.
 • Dịch vụ tái cấu trúc hoạt động kế toán quản trị.
 • Dịch vụ tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.
 • Dịch vụ tái cấu trúc vận hành

mục đích

 • Xây dựng các kế hoạch, chiến lược và chính sách định biên cho hoạt động kinh doanh và marketing, Nâng cao năng suất bán hàng và hiệu quả marketing, cắt giảm các chi phí không cần thiết và tăng biên lợi nhuận.
 • Thiết lập một cấu trúc vốn hoặc đa dạng hóa kênh huy động vốn hợp lý thích ứng với từng giai đoạn phát triển, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp; Thiết lập mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán hiệu quả cho các doanh nghiệp tạo ra sức mạnh tài chính cần thiết để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng.
 • Chuẩn hóa mô hình tổ chức nhân sự, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nhân sự theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng hệ thống KPI và công cụ đo lường nhằm nâng cao hiệu quả công việc và khích lệ nhân viên, giữ được nhân tài.
 • Tối ưu hóa vận hành và phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban, nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Dịch vụ tái cấu trúc
vốn tài chính

Dịch vụ tái cấu trúc
hoạt động kế toán quản trị

Dịch vụ tái cấu trúc
hoạt động kinh doanh

Dịch vụ tái cấu trúc
vận hành

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

tư vấn
lập dự án

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm...

quản trị
doanh nghiệp 360

Cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả...

Quản trị
kế toán tài chính

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính...

kiểm toán
tái cấu trúc

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp...

Dịch vụ tái cấu trúc vốn tài chính

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Tái Cấu trúc Vốn tài chính là quá trình tổ chức, sắp xếp lại tỷ trọng của các nguồn vốn trong tổng giá trị nguồn vốn mà DN huy động và xây dựng lại mô hình tài chính đẩy lùi tình trạng mất khả năng thanh toán, thiết lập lại cấu trúc vốn và dòng tiền để đảm bảo cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Nội dung.

 • Cơ cấu vốn tối ưu: Phân tích cơ cấu nguồn vốn, nhu cầu vốn và lập phương án cơ cấu lại vốn và nguồn vốn.
 • Thiết lập mô hình tài chính: Phân tích thực trạng hoạt động và tình hình tài chính, phân tích các dự án cốt lõi của doanh nghiệp, đánh giá nhà đầu tư và nhu cầu tài trợ tài sản của doanh nghiệp

Mục tiêu

 • Thiết lập một cấu trúc vốn hợp lý thích ứng với từng giai đoạn phát triển, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của DN.
 • Lựa chọn và đa dạng hóa các kênh huy động vốn trong từng thời kỳ nhất định để từ đó gia tăng giá trị DN.
 • Tạo ra sức mạnh tài chính cần thiết để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng.

Dịch vụ tái cấu trúc hoạt động kế toán quản trị

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Tái cấu trúc hoạt động kế toán quản trị doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc kế toán quản trị và thiết lập mô hình phù hợp nhằm tối ưu hoạt động kê toán quản trị, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Nội dung

 • Xây dựng, thiết lập các quy định, quy trình, biểu mẫu về quản trị, vận hành kế toán quản trị.
 • Triển khai áp dụng các phần mềm hỗ trợ kế toán quản trị cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp bộ phận kế toán quản trị và kế toán tài chính trong cùng bộ máy kế toán.
 • Xây dựng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho phù hợp với công tác quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng của doanh nghiệp.

Mục tiêu
Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán quản trị đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau đây:

 • Hệ thống KSNB của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.
 • Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
 • Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.

Dịch vụ tái cấu trúc hoạt động kinh doanh

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Kiểm toán tái cấu trúc hoạt động kinh doanh là hoạt động kiểm toán sử dụng các phương pháp kiểm tra, so sánh và đối chiếu các chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh; lập kế hoạch, chiến lược bán hàng; và điều chỉnh những thiếu sót trong quy định, quy trình nếu có.

Nội dung
Kinh doanh:

 • Kiểm tra sổ sách chứng từ của phòng bán hàng.
 • Đánh giá những rủi ro (có thể có) trong các quy trình, quy định đã ban hành và kiểm tra thực tế tính tuân thủ của các nhân sự thực hiện tại phòng bán hàng.
 • Đánh giá sự hợp lý của chính sách bán hàng.
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược và tư vấn, khuyến nghị cho doanh nghiệp khách hàng để cải thiện hoạt động của phòng bán hàng.

Tổ chức vận hành trong kinh doanh:

Đánh giá khả năng phối hợp vận hành với những phòng ban khác của phòng bán hàng và phòng marketing
Ứng dụng công nghệ vào quản trị và triển khai kinh doanh: Đánh giá mức độ áp dụng công nghệ vào công tác quản trị và triển khai của phòng bán hàng và phòng marketing.

Marketing số và truyền thông:

 • Đánh giá những rủi ro (có thể có) trong các quy trình, quy định đã ban hành và kiểm tra thực tế tính tuân thủ của các nhân sự thực hiện tại phòng bán hàng.
 • Kiểm tra và đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động marketing số và truyền thông tại doanh nghiệp khách hàng.
 • Đánh giá sự hợp lý của chính sách marketing.
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược và tư vấn, khuyến nghị cho doanh nghiệp khách hàng để cải thiện hoạt động của phòng marketing.

Mục tiêu

 • Tối ưu hóa công tác quản trị bán hàng, khả năng kiểm soát và vận hành của phòng bán hàng.
 • Nâng cao công tác triển khai marketing số và truyền thông tại doanh nghiệp khách hàng.
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định và chính sách bán hàng liên quan đến chiết khấu, vận chuyển, bảo hành,…
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định và chính sách marketing đã được ban hành.
 • Nâng cao năng suất bán hàng và marketing, cắt giảm các chi phí không cần thiết và tăng biên lợi nhuận.
 • Xây dựng các kế hoạch, chiến lược và dự toán định biên cho hoạt động kinh doanh và marketing, nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu các rủi ro vận hành.

Dịch vụ tái cấu trúc vận hành

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Tái cấu trúc vận hành là quá trình tổ chức, sắp xếp lại các quy trình vận hành doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp làm mới để hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó.

Mục tiêu

 • Tối ưu hóa vận hành và phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban.
 • Nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ.
 • Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.
 • Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Nội dung

 • Tổ chức bộ máy và nhân sự vận hành hiệu quả.
 • Xây dựng quy trình vận hành.
 • Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và đo lường tiêu chuẩn vận hành.
 • Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành.