Tư Vấn Lập Dự Án

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ lập dự án và tìm kiếm nguồn vốn theo nhu cầu cho các dự án thông qua lập kế hoạch chi tiết dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, làm tiền đề cho cho các quyết định đầu tư và tài trợ.

DỊCH VỤ
MỤC ĐÍCH
Tầm nhìn sứ mệnh
DỊCH VỤ
OUR SERVICES

Sản phẩm tài chính chiến lược