Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

Tư vấn quản trị kế toÁn tài chính

Giới thiệu sản phẩm

 • Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ dịch vụ quản trị tài chính, quản trị kế toán.
 • Dịch vụ kế toán được hiểu là hoạt động thực hiện nghiệp vụ kế toán dành cho doanh nghiệp, hoặc tổ chức. Dịch vụ trên sẽ giải quyết những công việc liên quan đến kế toán, kê khai thuế, nộp thuế cho cơ quan chức năng. Đảm bảo cho hoạt động kế toán tài chính, kê khai thuế được diễn ra minh bạch, hiệu quả, chính xác.
 • Dịch vụ tài chính làm nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị và ban quản trị nội bộ doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

DỊCH VỤ

 • Dịch vụ Kế toán.
 • Dịch vụ Tài chính.

mục đích

 • Dịch vụ kế toán được hiểu là hoạt động thực hiện nghiệp vụ kế toán dành cho doanh nghiệp, hoặc tổ chức. Dịch vụ trên sẽ giải quyết những công việc liên quan đến kê khai thuế, nộp thuế cho cơ quan chức năng được diễn ra minh bạch, hiệu quả, chính xác.
 • Dịch vụ tài chính làm nhiệm vụ ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin nội bộ. Dịch vụ tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp.

Dịch vụ
kế toán

Dịch vụ
tài chính

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

tư vấn
lập dự án

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm...

quản trị
doanh nghiệp 360

Cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả...

Quản trị
kế toán tài chính

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính...

kiểm toán
tái cấu trúc

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp...

Dịch vụ Kế toán

Thông tin sản phẩm

Cung cấp báo cáo tài chính.

 • Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập các báo cáo quản trị kế toán chi tiết.
 • Báo cáo tài chính kế toán.
 • Gỡ rối hoàn thiện sổ kế toán đã tồn đọng thời gian dài.
 • Tư vẫn hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán
  Dịch vụ quản trị nhân sự.
 • Tính lương, thu thập dữ liệu nhân sự.
 • Khai báo và hỗ trợ, tư vấn chế độ nhân sự.
 • Thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng.
 • Tư vấn chiến lược lương kinh doanh, CP Nhân sự.

Thực hiện làm hồ sơ BHXH

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu cho DN.
 • Bàn giao kết quả hồ sơ BHXH: Thẻ BHYT, sổ BHXH cho DN.
 • Thực hiện hồ sơ tăng giảm, chốt sổ BHXH.
 • Điểu chỉnh BHXH, giải quyết các chế độ BHXH…

Quản lý tài sản hàng hóa

 • Thiết lập hỗ trợ tư vấn giải pháp quản lý tài sản, hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu hiệu quả.
 • Tính toán và tư vấn chiến lược giá cho thành phẩm.

Khai báo thuế và nghĩa vụ thuế.

 • Lập báo cáo thuế và sổ sách kế toán phù hợp theo quy định của thuế.
 • Quyết toán với cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn chủ DN cách tính thuế, giảm thuế.
 • Thay mặt DN đàm phán khi quyết toán thuế

Hệ thống tài chính kế toán
Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh.

Dịch vụ Tài chính

Thông tin sản phẩm

Chiến lược tài chính.

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
 • Phân tích thông tin nguồn vốn và lợi nhuận của tài khoản để xác định rõ mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện một kế hoạch, chiến lược tài chính hiệu quả thông qua việc xác định mục tiêu muốn đạt được và rủi ro có thể chấp nhận.

Báo cáo thanh khoản.
Lập báo cáo phân tích dòng tiền, các chỉ số thanh khoản theo yêu cầu ban quản trị.

Tư vấn đầu tư.

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
 • Phân tích thông tin nguồn vốn và lợi nhuận của tài khoản để xác định rõ mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp.
 • Tùy vào tình hình tài chính và mục tiêu, kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp, mà sẽ hoạch định các chiến lược đầu tư sau.

Đầu tư chứng khoán.

 • Hỗ trợ khách hàng đánh giá cơ hội thị trường và thiết lập mục tiêu đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và sự chấp nhận rủi ro của khách hàng.
 • Đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với tiêu chí và mục tiêu đầu tư đề ra.
 • Lập bảng tin ngày, bản tin tuần, các báo cáo phân tích mã cổ phiếu, phân tích ngành trên website của Công ty, để khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư cho mình.

Tư vấn đâu tư xây dựng, bất động sản.

 • Tư vấn kêu gọi vốn đầu tư.
 • Tùy vào tình hình tài chính và mục tiêu, kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, mà sẽ hoạch định các chiến lược kêu gọi vốn sau:
  + Thiết kế, đề xuất chiến lược marketing (marketing chiến lược kinh doanh, marketing lợi nhuận thu được trong tương lai) để kêu gọi vốn
  + Tư vấn tái cấu trúc vốn, cổ phần hóa, niêm yết trên sàn giao dịch: Tư vấn pháp lý, hạch toán
  + Mua bán, hợp nhất doanh nghiệp: tư vấn pháp lý, hạch toán.

Tư vấn vay.

 • Báo cáo quản lý khoản vay.
 • Hỗ trợ hồ sơ kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn hồ sơ vay.