Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

Tư vấn quản trị doanh nghiệp 360 SME

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm tư vấn quản trị doanh nghiệp 360 cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm: Kế toán quản trị, Tài chính, Vận hành, và Marketing số,…

DỊCH VỤ

 • Sản phẩm Kế toán.
 • Sản phẩm Tài chính.

mục đích

Mục tiêu của dịch vụ kế toán:

 • Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.
 • Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn tài chính:

 • Tư vấn phân tích, lập báo cáo, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, quản trị và cơ cấu vốn hiệu quả.

Sản phẩm
kế toán

Sản phẩm
tài chính

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

tư vấn
lập dự án

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm...

quản trị
doanh nghiệp 360

Cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả...

Quản trị
kế toán tài chính

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính...

kiểm toán
tái cấu trúc

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp...

Sản phẩm Kế toán

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ dịch vụ quản trị tài chính, quản trị kế toán.
Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động cho các đối tượng bên ngoài đơn vị và ban quản trị nội bộ doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán sẽ giải quyết những công việc liên quan đến kế toán, kê khai-nộp thuế cho cơ quan chức năng. Đảm bảo cho hoạt động quản trị kế toán, kê khai thuế được diễn ra minh bạch, hiệu quả, chính xác.
Mục tiêu

 • Là cơ sở để doanh nghiệp và startup mong muốn lập dự án triển khai để thực hiện các mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Để doanh nghiệp và startup xin cấp phép dự án đầu tư của cơ quan chức năng.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm nguồn vốn (vốn vay, vốn đầu tư…) bổ sung cho dự án.

Nội dung
Cung cấp báo cáo tài chính.

 • Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập các báo cáo quản trị kế toán chi tiết.
 • Lập báo cáo tài chính kế toán.
 • Gỡ rối hoàn thiện sổ kế toán đã tồn đọng thời gian dài.
 • Tư vấn hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.

Kế toán lương, chi phí nhân công.

 • Tính lương, thu thập dữ liệu nhân sự.
 • Khai báo và hỗ trợ, tư vấn chế độ nhân sự.
 • Thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng.
 • Tư vấn chiến lược lương kinh doanh, CP Nhân sự.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu cho DN.
 • Bàn giao kết quả hồ sơ BHXH: Thẻ BHYT, sổ BHXH cho DN.
 • Thực hiện hồ sơ tăng giảm, chốt sổ BHXH.
 • Điểu chỉnh BHXH, giải quyết các chế độ BHXH…

Tư vấn quản lý tài sản, chi phí.

 • Thiết lập hỗ trợ tư vấn quy trình, hệ thống kiểm soát, quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền mặt, công nợ hiệu quả.
 • Thiết lập, tư vấn quy trình quản lý chi phí: thiết kế định mức chi phí, định mức hao hụt, phương thức trích khấu hao, phân bổ chi phí, tính toán và tư vấn phương pháp tính giá thành phù hợp cho thành phẩm.

Khai báo thuế và nghĩa vụ thuế

 • Lập báo cáo thuế và sổ sách kế toán phù hợp theo quy định của thuế.
 • Quyết toán với cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn KH cách tính thuế.
 • Thay mặt DN đàm phán khi Quyết toán thuế.
 • Tư vấn thuế cho doanh nghiệp.

Tư vấn, xây dựng, vận hành hệ thống tài chính kế toán.

 • Xây dựng, thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập.
 • Hướng dẫn, đào tạo các quy định, quy trình về quản trị, vận hành kế toán-tài chính.
 • Tư vấn ứng dụng các phần mềm hỗ trợ kế toán-tài chính.
 • Thực hiện các giao dịch kế toán, thanh toán.

Sản phẩm Tài chính

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Dịch vụ tư vấn tài chính là dịch vụ tư vấn cho những doanh nghiệp có nhu cầu về lập kế hoạch tài chính, quản trị nguồn vốn, quản lý thanh khoản… nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Mục tiêu

 • Để doanh nghiệp và startup phân tích nhu cầu vốn cho dự án đầu tư.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm và kết nối đa dạng các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả về chi phí và thời gian thực hiện đầu tư dự án.

Tư vấn, lập kế hoạch tài chính

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
  + Dòng tiền (mức độ hiệu quả trong việc sử dụng dòng tiền)
  + Tình hình vốn, nợ phải trả (cơ cấu vốn)
  + Tình hình tài sản, tình hình công nợ
  + Chỉ số sinh lời (từ hoạt động kinh doanh và tài chính)
  + Hệ số thanh khoản
  + Đầu tư tài chính (mức độ hiệu quả, xuất sinh lời các khoản đầu tư).
 • Hoàn thiện kế hoạch tài chính hiệu quả
  + Xây dựng quy trình, mô hình, hệ thống mẫu biểu quản trị, vận hành
  + Kế hoạch, tư vấn nguồn huy động vốn.

Lập báo cáo thanh khoản
Lập báo cáo phân tích dòng tiền, các chỉ số thanh khoản theo yêu cầu ban quản trị.

Tư vấn đâu tư
Phân tích thực trạng:

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại và mục tiêu của doanh nghiệp
  + Dòng tiền (mức độ hiệu quả trong việc sử dụng dòng tiền)
  + Tình hình vốn, nợ phải trả (cơ cấu vốn)
  + Tình hình tài sản, tình hình công nợ
  + Chỉ số sinh lời (từ hoạt động kinh doanh và tài chính)
  + Hệ số thanh khoản
  + Đầu tư tài chính (mức độ hiệu quả, xuất sinh lời các khoản đầu tư)
  + Kỳ vọng của ban quản trị (lợi nhuận/kỳ hạn).
  + Khả năng chấp nhận rủi ro của ban quản trị.
  + Chiến lược, kế hoạch kinh doanh của đơn vị.
 • Phân tích, lựa chọn kênh đầu tư.
 • Tùy vào tình hình tài chính và mục tiêu, kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp để lựa chọn các kênh đầu tư phù hợp.

Tư vấn cấu trúc vốn

 • Tư vấn cấu trúc vốn.
 • Tư vấn nguồn huy động vốn.
 • Tư vấn pháp lý.

Tư vấn vay

 • Lập phương án đầu tư, kinh doanh xác định nhu cầu sử dụng vốn.
 • Tư vấn thủ tục, điều kiện vay vốn, nguồn trả nợ, lãi suất, hồ sơ vay, nguồn vay.
 • Báo cáo quản lý các khoản vay.