Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00  (+84)-338-855-353 [email protected]
Ho Chi Minh City  Monday – Friday 09:00-18:00 
 (+84)-338855-353  (+84)-338855-353

Tư vấn lập dự án

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ lập dự án và tìm kiếm nguồn vốn theo nhu cầu cho các dự án thông qua lập kế hoạch chi tiết dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, làm tiền đề cho cho các quyết định đầu tư và tài trợ.

DỊCH VỤ

 • Sản phẩm lập dự án đầu tư.
 • Tư vấn nguồn vốn dự án.

mục đích

 • Cơ sở để doanh nghiệp và startup mong muốn lập dự án triển khai để thực hiện các mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Để doanh nghiệp và startup xin cấp phép dự án đầu tư của cơ quan chức năng.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm nguồn vốn (vốn vay, vốn đầu tư…) bổ sung cho dự án.

Sản phẩm lập
dự án đầu tư

Tư vấn
nguồn vốn dự án

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

tư vấn
lập dự án

Sản phẩm Lập dự án đầu tư và phân tích nhu cầu vốn cho dự án là sản phẩm...

quản trị
doanh nghiệp 360

Cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả...

Quản trị
kế toán tài chính

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính...

kiểm toán
tái cấu trúc

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp...

Sản phẩm lập dự án đầu tư

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa

Lập Dự án là kế hoạch tập hợp một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động từ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động, chi phí và được kế hoạch hoá thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế, xã hội trong một thời gian dài.

Mục tiêu

 • Là cơ sở để doanh nghiệp và startup mong muốn lập dự án triển khai để thực hiện các mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Để doanh nghiệp và startup xin cấp phép dự án đầu tư của cơ quan chức năng.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm nguồn vốn (vốn vay, vốn đầu tư…) bổ sung cho dự án.

Nội dung

1. GIỚI THIỆU THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

 • Tên dự án.
 • Địa điểm.
 • Chủ đầu tư.
 • Loại dự án/ hình thức đầu tư.
 • Quy mô dự án.
 • Tổng vốn đầu tư.
 • Nguồn vốn.
 • Thời gian thực hiện dự án.

2. GIỚI THIỆU THÔNG TIN CHUNG CHỦ ĐẦU TƯ

 • Tên chủ đầu tư.
 • Địa chỉ.
 • Lĩnh vực hoạt động.
 • Các dự án đã và đang đầu tư.
 • Chủ đầu tư là đối tượng sở hữu vốn hoặc được giao vốn để triển khai xây dựng các dự án.
 • Chủ đầu tư có thể là một cá nhân riêng lẻ hoặc một đơn vị/tổ chức.
 • Chủ đầu tư là người quản lý nguồn vốn và là người được quyền chọn lựa đơn vị thầu mà họ thấy thích hợp nhất.
 • Chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khía cạnh như: chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của các dự án mà họ đầu tư vốn.

3. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHỦ ĐẦU TƯ

Phân tích tài chính chủ đầu tư là thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của chủ đầu tư, mục tiêu đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư. Qua đó đánh giá được khả năng và tiềm lực của chủ đầu tư để đưa ra các quyết định đầu tư dự án.

Nội dung phân tích tài chính.

 • Khả năng thanh toán.
 • Khả năng cân đối vốn.
 • Khả năng sinh lãi của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ lãi gộp.
 • Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu.
 • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu.
 • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn sử dụng.
 • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu.
 • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản.
 • Hiệu quả hoạt động.
 • Hiệu quả sử dụng tài sản.

Tư vấn nguồn vốn dự án

Thông tin sản phẩm

Định nghĩa
Dịch vụ tư vấn nguồn vốn cho dự án đầu tư là quá trình phân tích cơ cấu nguồn vốn cho dự án và tìm kiếm gói tài chính được các tổ chức tín dụng (ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tài chính,…) và nhà đầu tư cung cấp cho các doanh nghiệp/ chủ đầu tư để thực hiện đầu tư dự án dưới nhiều hình thức (vay, góp vốn, liên doanh liên kết….)

Mục tiêu

 • Để doanh nghiệp và startup phân tích nhu cầu vốn cho dự án đầu tư.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm và kết nối đa dạng các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả về chi phí và thời gian thực hiện đầu tư dự án.

Nội dung
1. PHÂN TÍCH NỘI DUNG LẬP DỰ ÁN

 • Trường hợp khách hàng chưa có dữ liệu: Phân tích nội dung theo mục.
 • Trường hợp khách hàng đã có báo cáo tiền khả thi dự án: phân tích lại tính khả thi và hiệu quả dự án.

2. PHÂN TÍCH NHU CẦU VAY
Phân tích các thông tin về nhu cầu vay như sau:

 • Mục đích vay: Dự án.
 • Nơi vay: Tổ chức tín dụng.
 • Nhu cầu vay:
  + Phân tích cơ cầu vốn sẵn có và cần thêm để thực hiện dự án, và so sánh với các phương pháp huy động vốn khác để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn
  + Phân tích lại số vốn cần có để thực hiện dự án mà khách hàng đã tính toán ra
  + Phân tích cơ bản báo cáo tài chính của khách hàng để đánh giá hiệu quả kinh doanh, sử dụng vốn và khả năng trả nợ.
 • Tài sản đảm bảo: Dự án hình thành trong tương lai hoặc tài sản đảm bảo khác.
 • Lãi suất cho vay, phí phạt, phí bảo hiểm: mức lãi suất cho vay, biên độ khoản vay, các khoản phí liên quan phát sinh.
 • Thời gian vay: Phụ thuộc vào nguồn trả nợ của dự án và thời gian vay tối đa của ngân hàng.

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ
Phân tích khả năng trả nợ của khách hàng:

 • Phân tích tình trạng tín dụng: lịch sử tín dụng trước của khách hàng đã vay ở đâu chưa, có bị nợ xấu không, dư nợ hiện tại là bao nhiêu.
 • Phân tích chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn của dự án, nguồn thu nhập của dự án.
 • Phân tích cơ cấu vốn cho dự án mà doanh nghiệp lập kế hoạch.

4. TÌM KIẾM TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 • Tìm kiếm, thu hút các Tổ chức tín dụng, nhà đầu tư có mối quan tâm đến Dự án đầu tư của Khách hàng.
 • Sắp xếp thứ tự các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư theo các tiêu chuẩn sau:
  + Hạn mức cho vay
  + Thời gian cho vay vay và lãi suất cho vay
  + Chi phí vay, phí phạt, phí bảo hiểm
  + Thời gian xét duyệt hồ sơ cho vay
  + Mức độ mối quan hệ thân thiết với các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư.

5. LẬP BỘ HỒ SƠ THEO YÊU CẦU TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 • Hồ sơ pháp lý Công ty Khách hàng.
 • Hồ sơ tài chính Công ty Khách hàng.
 • Hồ sơ pháp lý dự án.
 • Hồ sơ tài chính và hiệu quả dự án.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Phương án vay vốn.
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của tổ chức cho vay.

6. LỰA CHỌN TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KẾT NỐI KHÁCH HÀNG
Lựa chọn tổ chức tín dụng phù hợp nhát với nhu cầu vay của khách hàng về:

 • Đảm bảo khả năng vay phù hợp.
 • Thời gian vay và lãi suất vay tối ưu.
 • Chi phí vay tối thiểu.
 •  Thời gian xét duyệt hồ sơ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.