Kiểm toán tái cấu trúc

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Sản phẩm Kiểm toán tái cấu trúc là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ kiểm toán tái cấu trúc cho khách hàng doanh nghiệp để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát tốt rủi ro, tối ưu hóa vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

DỊCH VỤ
MỤC ĐÍCH
Tầm nhìn sứ mệnh
DỊCH VỤ
OUR SERVICES

Sản phẩm tài chính chiến lược