Tư Vấn Nguồn Vốn Dự Án

Project Description

Định nghĩa

Dịch vụ tư vấn nguồn vốn cho dự án đầu tư là quá trình phân tích cơ cấu nguồn vốn cho dự án và tìm kiếm gói tài chính được các tổ chức tín dụng (ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tài chính,…) và nhà đầu tư cung cấp cho các doanh nghiệp và chủ đầu tư để thực hiện đầu tư dự án dưới nhiều hình thức (vay, góp vốn, liên doanh liên kết….)

Mục tiêu

 • Để doanh nghiệp và startup phân tích nhu cầu vốn cho dự án đầu tư.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm và kết nối đa dạng các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả về chi phí và thời gian thực hiện đầu tư dự án.

Nội dung

1. PHÂN TÍCH NỘI DUNG LẬP DỰ ÁN

 • Trường hợp khách hàng chưa có dữ liệu: Phân tích nội dung theo mục.
 • Trường hợp khách hàng đã có báo cáo tiền khả thi dự án: phân tích lại tính khả thi và hiệu quả dự án.

2. PHÂN TÍCH NHU CẦU VAY

Phân tích các thông tin về nhu cầu vay như sau:

 • Mục đích vay: Dự án.
 • Nơi vay: Tổ chức tín dụng.
 • Nhu cầu vay:
  + Phân tích cơ cầu vốn sẵn có và cần thêm để thực hiện dự án, và so sánh với các phương pháp huy động vốn khác để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn
  + Phân tích lại số vốn cần có để thực hiện dự án mà khách hàng đã tính toán ra
  + Phân tích cơ bản báo cáo tài chính của khách hàng để đánh giá hiệu quả kinh doanh, sử dụng vốn và khả năng trả nợ.
 • Tài sản đảm bảo: Dự án hình thành trong tương lai hoặc tài sản đảm bảo khác.
 • Lãi suất cho vay, phí phạt, phí bảo hiểm: mức lãi suất cho vay, biên độ khoản vay, các khoản phí liên quan phát sinh.
 • Thời gian vay: Phụ thuộc vào nguồn trả nợ của dự án và thời gian vay tối đa của ngân hàng.

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

Phân tích khả năng trả nợ của khách hàng:

 • Phân tích tình trạng tín dụng: lịch sử tín dụng trước của khách hàng đã vay ở đâu chưa, có bị nợ xấu không, dư nợ hiện tại là bao nhiêu.
 • Phân tích chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn của dự án, nguồn thu nhập của dự án.
 • Phân tích cơ cấu vốn cho dự án mà doanh nghiệp lập kế hoạch.

4. TÌM KIẾM TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 • Tìm kiếm, thu hút các Tổ chức tín dụng, nhà đầu tư có mối quan tâm đến Dự án đầu tư của Khách hàng.
 • Sắp xếp thứ tự các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư theo các tiêu chuẩn sau:
  + Hạn mức cho vay
  + Thời gian cho vay và lãi suất cho vay
  + Chi phí vay, phí phạt, phí bảo hiểm
  + Thời gian xét duyệt hồ sơ cho vay
  + Mức độ mối quan hệ thân thiết với các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư.

5. LẬP BỘ HỒ SƠ THEO YÊU CẦU TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 • Hồ sơ pháp lý Công ty Khách hàng.
 • Hồ sơ tài chính Công ty Khách hàng.
 • Hồ sơ pháp lý dự án.
 • Hồ sơ tài chính và hiệu quả dự án.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Phương án vay vốn.
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của tổ chức cho vay.

6. LỰA CHỌN TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KẾT NỐI KHÁCH HÀNG

Lựa chọn tổ chức tín dụng phù hợp nhất với nhu cầu vay của khách hàng về:

 • Đảm bảo khả năng vay phù hợp.
 • Thời gian vay và lãi suất vay tối ưu.
 • Chi phí vay tối thiểu.
 • Thời gian xét duyệt hồ sơ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.