Sản Phẩm Tài Chính

Project Description

Định nghĩa

Dịch vụ tư vấn tài chính là dịch vụ tư vấn cho những doanh nghiệp có nhu cầu về lập kế hoạch tài chính, quản trị nguồn vốn, quản lý thanh khoản… nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Mục tiêu

 • Để doanh nghiệp và startup phân tích nhu cầu vốn cho dự án đầu tư.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm và kết nối đa dạng các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả về chi phí và thời gian thực hiện đầu tư dự án.

Tư vấn, lập kế hoạch tài chính

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
  + Dòng tiền (mức độ hiệu quả trong việc sử dụng dòng tiền).
  + Tình hình vốn, nợ phải trả (cơ cấu vốn).
  + Tình hình tài sản, tình hình công nợ.
  + Chỉ số sinh lời (từ hoạt động kinh doanh và tài chính).
  + Hệ số thanh khoản.
  + Đầu tư tài chính (mức độ hiệu quả, xuất sinh lời các khoản đầu tư).
 • Hoàn thiện kế hoạch tài chính hiệu quả.
  + Xây dựng quy trình, mô hình, hệ thống mẫu biểu quản trị, vận hành.
  + Kế hoạch, tư vấn nguồn huy động vốn.

Lập báo cáo thanh khoản

Lập báo cáo phân tích dòng tiền, các chỉ số thanh khoản theo yêu cầu ban quản trị.

Tư vấn đâu tư

Phân tích thực trạng:

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại và mục tiêu của doanh nghiệp.
  + Dòng tiền (mức độ hiệu quả trong việc sử dụng dòng tiền).
  + Tình hình vốn, nợ phải trả (cơ cấu vốn).
  + Tình hình tài sản, tình hình công nợ.
  + Chỉ số sinh lời (từ hoạt động kinh doanh và tài chính).
  + Hệ số thanh khoản.
  + Đầu tư tài chính (mức độ hiệu quả, xuất sinh lời các khoản đầu tư).
  + Kỳ vọng của ban quản trị (lợi nhuận/kỳ hạn).
  + Khả năng chấp nhận rủi ro của ban quản trị.
  + Chiến lược, kế hoạch kinh doanh của đơn vị.
 • Phân tích, lựa chọn kênh đầu tư.
 • Tùy vào tình hình tài chính và mục tiêu, kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp để lựa chọn các kênh đầu tư phù hợp.

Tư vấn cấu trúc vốn

 • Tư vấn cấu trúc vốn.
 • Tư vấn nguồn huy động vốn.
 • Tư vấn pháp lý.

Tư vấn vay

 • Lập phương án đầu tư, kinh doanh xác định nhu cầu sử dụng vốn.
 • Tư vấn thủ tục, điều kiện vay vốn, nguồn trả nợ, lãi suất, hồ sơ vay, nguồn vay.
 • Báo cáo quản lý các khoản vay.