Sản Phẩm Kế Toán

Project Description

Định nghĩa

Sản phẩm dịch vụ kế toán, tài chính là sản phẩm cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ dịch vụ quản trị tài chính, quản trị kế toán.

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động cho các đối tượng bên ngoài đơn vị và ban quản trị nội bộ doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán sẽ giải quyết những công việc liên quan đến kế toán, kê khai – nộp thuế cho cơ quan chức năng. Đảm bảo cho hoạt động quản trị kế toán, kê khai thuế được diễn ra minh bạch, hiệu quả, chính xác.


Mục tiêu

 • Là cơ sở để doanh nghiệp và startup mong muốn lập dự án triển khai để thực hiện các mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Để doanh nghiệp và startup xin cấp phép dự án đầu tư của cơ quan chức năng.
 • Để doanh nghiệp và startup tìm kiếm nguồn vốn (vốn vay, vốn đầu tư…) bổ sung cho dự án.

Nội dung

Cung cấp báo cáo tài chính.

 • Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập các báo cáo quản trị kế toán chi tiết.
 • Lập báo cáo tài chính kế toán.
 • Gỡ rối hoàn thiện sổ kế toán đã tồn đọng thời gian dài.
 • Tư vấn hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.

Kế toán lương, chi phí nhân công.

 • Tính lương, thu thập dữ liệu nhân sự.
 • Khai báo và hỗ trợ, tư vấn chế độ nhân sự.
 • Thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng.
 • Tư vấn chiến lược lương kinh doanh, chi phí nhân sự.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp.
 • Bàn giao kết quả hồ sơ BHXH: Thẻ BHYT, sổ BHXH cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện hồ sơ tăng giảm, chốt sổ BHXH.
 • Điểu chỉnh BHXH, giải quyết các chế độ BHXH…

Tư vấn quản lý tài sản, chi phí.

 • Thiết lập hỗ trợ tư vấn quy trình, hệ thống kiểm soát, quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền mặt, công nợ hiệu quả.
 • Thiết lập, tư vấn quy trình quản lý chi phí: thiết kế định mức chi phí, định mức hao hụt, phương thức trích khấu hao, phân bổ chi phí, tính toán và tư vấn phương pháp tính giá thành phù hợp cho thành phẩm.

Khai báo thuế và nghĩa vụ thuế

 • Lập báo cáo thuế và sổ sách kế toán phù hợp theo quy định của thuế.
 • Quyết toán với cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn khách hàng cách tính thuế.
 • Thay mặt doanh nghiệp đàm phán khi Quyết toán thuế.
 • Tư vấn thuế cho doanh nghiệp.

Tư vấn, xây dựng, vận hành hệ thống tài chính kế toán.

 • Xây dựng, thực hiện các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập.
 • Hướng dẫn, đào tạo các quy định, quy trình về quản trị, vận hành kế toán-tài chính.
 • Tư vấn ứng dụng các phần mềm hỗ trợ kế toán-tài chính.
 • Thực hiện các giao dịch kế toán, thanh toán.