Dịch Vụ Tài Chính

Project Description

Chiến lược tài chính.

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
 • Phân tích thông tin nguồn vốn và lợi nhuận của tài khoản để xác định rõ mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện một kế hoạch, chiến lược tài chính hiệu quả thông qua việc xác định mục tiêu muốn đạt được và rủi ro có thể chấp nhận.

Báo cáo thanh khoản.

Lập báo cáo phân tích dòng tiền, các chỉ số thanh khoản theo yêu cầu ban quản trị.

Tư vấn đầu tư.

 • Xác nhận đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại của khách hàng.
 • Phân tích thông tin nguồn vốn và lợi nhuận của tài khoản để xác định rõ mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp.
 • Tùy vào tình hình tài chính và mục tiêu, kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp, mà sẽ hoạch định các chiến lược đầu tư sau.

Đầu tư chứng khoán.

 • Hỗ trợ khách hàng đánh giá cơ hội thị trường và thiết lập mục tiêu đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và sự chấp nhận rủi ro của khách hàng.
 • Đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với tiêu chí và mục tiêu đầu tư đề ra.
 • Lập bảng tin ngày, bản tin tuần, các báo cáo phân tích mã cổ phiếu, phân tích ngành trên website của Công ty, để khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư cho mình.

Tư vấn đâu tư xây dựng, bất động sản.

 • Tư vấn kêu gọi vốn đầu tư.
 • Tùy vào tình hình tài chính và mục tiêu, kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, mà sẽ hoạch định các chiến lược kêu gọi vốn sau:
  + Thiết kế, đề xuất chiến lược marketing (marketing chiến lược kinh doanh, marketing lợi nhuận thu được trong tương lai) để kêu gọi vốn
  + Tư vấn tái cấu trúc vốn, cổ phần hóa, niêm yết trên sàn giao dịch: Tư vấn pháp lý, hạch toán
  + Mua bán, hợp nhất doanh nghiệp: tư vấn pháp lý, hạch toán.

Tư vấn vay.

 • Báo cáo quản lý khoản vay.
 • Hỗ trợ hồ sơ kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn hồ sơ vay.