Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Vốn Tài Chính

Project Description

Định nghĩa

Tái Cấu trúc Vốn tài chính là quá trình tổ chức, sắp xếp lại tỷ trọng của các nguồn vốn trong tổng giá trị nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động và xây dựng lại mô hình tài chính đẩy lùi tình trạng mất khả năng thanh toán, thiết lập lại cấu trúc vốn và dòng tiền để đảm bảo cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Nội dung.

  • Cơ cấu vốn tối ưu: Phân tích cơ cấu nguồn vốn, nhu cầu vốn và lập phương án cơ cấu lại vốn và nguồn vốn.
  • Thiết lập mô hình tài chính: Phân tích thực trạng hoạt động và tình hình tài chính, phân tích các dự án cốt lõi của doanh nghiệp, đánh giá nhà đầu tư và nhu cầu tài trợ tài sản của doanh nghiệp.

Mục tiêu

  • Thiết lập một cấu trúc vốn hợp lý thích ứng với từng giai đoạn phát triển, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Lựa chọn và đa dạng hóa các kênh huy động vốn trong từng thời kỳ nhất định để từ đó gia tăng giá trị doanh nghiệp.
  • Tạo ra sức mạnh tài chính cần thiết để đảm bảo năng lực cạnh tranh và sự tăng trưởng.