Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Vận Hành

Project Description

Định nghĩa

Tái cấu trúc vận hành là quá trình tổ chức, sắp xếp lại các quy trình vận hành doanh nghiệp dựa trên kết cấu cũ, nhằm tạo ra sức hoạt động tốt hơn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp làm mới để hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược trước đó.

Mục tiêu

  • Tối ưu hóa vận hành và phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban.
  • Nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ.
  • Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.
  • Kiểm soát và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Nội dung

  • Tổ chức bộ máy và nhân sự vận hành hiệu quả.
  • Xây dựng quy trình vận hành.
  • Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và đo lường tiêu chuẩn vận hành.
  • Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành.