Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Hoạt Động Kinh Doanh

Project Description

Định nghĩa

Kiểm toán tái cấu trúc hoạt động kinh doanh là hoạt động kiểm toán sử dụng các phương pháp kiểm tra, so sánh và đối chiếu các chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh, lập kế hoạch, chiến lược bán hàng, và điều chỉnh những thiếu sót trong quy định, quy trình nếu có.

Nội dung

Kinh doanh:

 • Kiểm tra sổ sách chứng từ của phòng bán hàng.
 • Đánh giá những rủi ro (có thể có) trong các quy trình, quy định đã ban hành và kiểm tra thực tế tính tuân thủ của các nhân sự thực hiện tại phòng bán hàng.
 • Đánh giá sự hợp lý của chính sách bán hàng.
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược và tư vấn, khuyến nghị cho doanh nghiệp khách hàng để cải thiện hoạt động của phòng bán hàng.

Tổ chức vận hành trong kinh doanh:

 • Đánh giá khả năng phối hợp vận hành với những phòng ban khác của phòng bán hàng và phòng marketing.
 • Ứng dụng công nghệ vào quản trị và triển khai kinh doanh: Đánh giá mức độ áp dụng công nghệ vào công tác quản trị và triển khai của phòng bán hàng và phòng marketing.

Marketing số và truyền thông:

 • Đánh giá những rủi ro (có thể có) trong các quy trình, quy định đã ban hành và kiểm tra thực tế tính tuân thủ của các nhân sự thực hiện tại phòng bán hàng.
 • Kiểm tra và đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động marketing số và truyền thông tại doanh nghiệp khách hàng.
 • Đánh giá sự hợp lý của chính sách marketing.
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược và tư vấn, khuyến nghị cho doanh nghiệp khách hàng để cải thiện hoạt động của phòng marketing.

Mục tiêu

 • Tối ưu hóa công tác quản trị bán hàng, khả năng kiểm soát và vận hành của phòng bán hàng.
 • Nâng cao công tác triển khai marketing số và truyền thông tại doanh nghiệp khách hàng.
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định và chính sách bán hàng liên quan đến chiết khấu, vận chuyển, bảo hành,…
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định và chính sách marketing đã được ban hành.
 • Nâng cao năng suất bán hàng và marketing, cắt giảm các chi phí không cần thiết và tăng biên lợi nhuận.
 • Xây dựng các kế hoạch, chiến lược và dự toán định biên cho hoạt động kinh doanh và marketing, nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu các rủi ro vận hành.