Dịch Vụ Tái Cấu Trúc Hoạt Động Kế Toán Quản Trị

Project Description

Định nghĩa

Tái cấu trúc hoạt động kế toán quản trị doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc kế toán quản trị và thiết lập mô hình phù hợp nhằm tối ưu hoạt động kê toán quản trị, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Nội dung

  • Xây dựng, thiết lập các quy định, quy trình, biểu mẫu về quản trị, vận hành kế toán quản trị.
  • Triển khai áp dụng các phần mềm hỗ trợ kế toán quản trị cho doanh nghiệp.
  • Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp bộ phận kế toán quản trị và kế toán tài chính trong cùng bộ máy kế toán.
  • Xây dựng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho phù hợp với công tác quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh riêng của doanh nghiệp.

Mục tiêu

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán quản trị đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các khuyến nghị về các nội dung sau đây:

  • Hệ thống KSNB (Kiểm soát nội bộ) của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.
  • Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
  • Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà đơn vị đạt được.