Dịch Vụ Kế Toán

Project Description

Cung cấp báo cáo tài chính.

 • Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lập các báo cáo quản trị kế toán chi tiết.
 • Báo cáo tài chính kế toán.
 • Gỡ rối hoàn thiện sổ kế toán đã tồn đọng thời gian dài.
 • Tư vẫn hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.

Dịch vụ quản trị nhân sự.

 • Tính lương, thu thập dữ liệu nhân sự.
 • Khai báo và hỗ trợ, tư vấn chế độ nhân sự.
 • Thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng.
 • Tư vấn chiến lược lương kinh doanh, chi phí nhân sự.

Thực hiện làm hồ sơ BHXH

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp.
 • Bàn giao kết quả hồ sơ BHXH: Thẻ BHYT, sổ BHXH cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện hồ sơ tăng giảm, chốt sổ BHXH.
 • Điểu chỉnh BHXH, giải quyết các chế độ BHXH…

Quản lý tài sản hàng hóa

 • Thiết lập hỗ trợ tư vấn giải pháp quản lý tài sản, hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu hiệu quả.
 • Tính toán và tư vấn chiến lược giá cho thành phẩm.

Khai báo thuế và nghĩa vụ thuế.

 • Lập báo cáo thuế và sổ sách kế toán phù hợp theo quy định của thuế.
 • Quyết toán với cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn chủ doanh nghiệp cách tính thuế, giảm thuế.
 • Thay mặt doanh nghiệp đàm phán khi quyết toán thuế

Hệ thống tài chính kế toán

Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị – kinh doanh.